September

 

1 Job 40:1-42:17 2 Ecclesiastes 1:1-3:22 3 Ecclesiastes 4:1-6:12
2 Corinthians 5:11-21 2 Corinthians 6:1-13 2 Corinthians 6:14-7:7
Psalm 45:1-17 Psalm 46:1-11 Psalm 47:1-9
Proverbs 22:14 Proverbs 22:15 Proverbs 22:16
4 Ecclesiastes 7:1-9:18 5 Ecclesiastes 10:1-12:14 6 Song of Solomon 1:1-4:16
2 Corinthians 7:8-16 2 Corinthians 8;1-15 2 Corinthians 8:16-24
Psalm 48:1-14 Psalm 49:1-20 Psalm 50:1-23
Proverbs 22:17-19 Proverbs 22:20-21 Proverbs 22;22-23
7 Song of Solomon 5:1-8:14 8 Isaiah 1:1-2:22 9 Isaiah 3:1-5:30
2 Corinthians 9:1-15 2 Corinthians 10:1-18 2 Corinthians 11:1-15
Psalm 51:1-19 Psalm 52:1-9 Psalm 53:1-6
Proverbs 22:24-25 Proverbs 22:26-27 Proverbs 22:28-29
10 Isaiah 6:1-7:25 11 Isaiah 8:1-9:21 12 Isaiah 10:1-11:16
2 Corinthians 11:16-33 2 Corinthians 12:1-10 2 Corinthians 12;11-21
Psalm 54:1-7 Psalm 55:1-23 Psalm 56:1-13
Proverbs 23:1-3 Proverbs 23:4-5 Proverbs 23:6-8
13 Isaiah 12:1-14:32 14 Isaiah 15:1-18:7 15 Isaiah 19:1-21:17
2 Corinthians 13:1-13 Galatians 1:1-24 Galatians 2:1-16
Psalm 57:1-11 Psalm 58:1-11 Psalm 59:1-17
Proverbs 23:9-11 Proverbs 23:12 Proverbs 23:13-14
16 Isaiah 22:1-24:23 17 Isaiah 25:1-28:13 18 Isaiah 28:14-30:11
Galatians 2:17-3:9 Galatians 3:10-22 Galatians 3:23-4:31
Psalm 60:1-12 Psalm 61:1-8 Psalm 62:1-12
Proverbs 23:15-16 Proverbs 23:17-18 Proverbs 23;19-21
19 Isaiah 30:12-33:9 20 Isaiah 33:10-36:22 21 Isaiah 37:1-38:22
Galatians 5:1-12 Galatians 5:13-26 Galatians 5:13-26
Psalm 63:1-11 Psalm 64:1-10 Psalm 64:1-10
Proverbs 23:22 Proverbs 23:23 Proverbs 23:24
22 Isaiah 39:1-41:16 23 Isaiah 41:17-43 24 Isaiah 43:14-45:10
Ephesians 1:1-23 Ephesians 2:1-22 Ephesians 3:1-21
Psalm 66:1-20 Psalm 67;1-7 Psalm 68:1-18
Proverbs 23:25-28 Proverbs 23:29-35 Proverbs 24:1-2
25 Isaiah 45;11-48:11 26 Isaiah 48:12-50:11 27 Isaiah 51:1-53:12
Ephesians 4:1-16 Ephesians 4:17-32 Ephesians 5:1-33
Psalm 68:19-35 Psalm 69:1-18 Psalm 69:19-36
Proverbs 24:3-4 Proverbs 24:5-6 Proverbs 24:7
28 Isaiah 54:1-57:14 29 Isaiah 57:15-59:21 30 Isaiah 60:1-62:5
Ephesians 6:1-24 Philippians 1:1-26 Philippians 1:27-2:18
Psalm 70:1-5 Psalm 71:1-24 Psalm 72:1-20
Proverbs 24:8 Proverbs 24:9-10 Proverbs 24:11-12